هواشناسی ایران

پیش بینی هفتگی بارش برف و باران

نویسنده : علی | تاریخ : 17:6 -پیش بینی بارش
برف و باران درهفت روزآینده (توجه: هر نقشه ۱۲

ساعت بعد را نشان می دهد )Iran Precipitation for 3 hrs ending Monday 17 Dec at 3pm Tehran time map
Rainandsnowscale Iran Precipitation for 3 hrs ending Tuesday 18 Dec at 3am Tehran time map
Rainandsnowscale 


Iran Precipitation for 3 hrs ending Tuesday 18 Dec at 3pm Tehran time map
Rainandsnowscale 

Iran Precipitation for 3 hrs ending Wednesday 19 Dec at 3am Tehran time map
Rainandsnowscale 

Iran Precipitation for 3 hrs ending Wednesday 19 Dec at 3pm Tehran time map
Rainandsnowscale 

Iran Precipitation for 3 hrs ending Thursday 20 Dec at 3am Tehran time map
Rainandsnowscale 


Iran Precipitation for 3 hrs ending Thursday 20 Dec at 3pm Tehran time map
Rainandsnowscale 

Iran Precipitation for 3 hrs ending Friday 21 Dec at 3am Tehran time map
Rainandsnowscale 

Iran Precipitation for 3 hrs ending Friday 21 Dec at 3pm Tehran time map
Rainandsnowscale 

Iran Precipitation for 3 hrs ending Saturday 22 Dec at 3am Tehran time map
Rainandsnowscale 

Iran Precipitation for 3 hrs ending Saturday 22 Dec at 3pm Tehran time map
Rainandsnowscale 


Iran Precipitation for 3 hrs ending Sunday 23 Dec at 3am Tehran time map
Rainandsnowscale 

Iran Precipitation for 3 hrs ending Sunday 23 Dec at 3pm Tehran time map
Rainandsnowscale 

Iran Precipitation for 3 hrs ending Monday 24 Dec at 3am Tehran time map
Rainandsnowscale                                 بارش تجمعی برف وباران ۳ روز آینده


 

            
             بارش تجمعی برف و باران ۳ الی۶ روز آینده

 

دسته بندی :