هواشناسی ایران ، نقشه های پیش بینی بارش و دما ، تصاویر ماهواره ای

 

 

مدل های بارش wxmaps

امروز
 


 

روز دوم

 

روز سوم

 


روز چهارمروز پنجمروز ششم

 

مدل بارشwrfسایت هواشناسی کرمانشاه

روزاولروزدوم


روزسوم


روزچهارم


روزپنجم

پیش بینی بارش ۷ روز آینده نمای خاورمیانه


امروز

[تصویر:  mide_qpf_day1.png]


روز 2

[تصویر:  mide_qpf_day2.png]


روز 3

[تصویر:  mide_qpf_day3.png]


روز 4

[تصویر:  mide_qpf_day4.png]


روز 5

[تصویر:  mide_qpf_day5.png]


روز 6

[تصویر:  mide_qpf_day6.png]


روز 7

[تصویر:  mide_qpf_day7.png]

پیش بینی بارش ۷ روز آینده نمای آفریقا

امروز

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم


روز هفتم


 
 
 
پیش بینی بارش تجمعی هفته اول
 

مجموعه بارش در دو هفته آینده نمای آفریقا

هفته اول

هفته دومپیش بینی بارش ۷ روز آینده نمای آفریقا


پیش بینی بارش در۲۴ساعت آینده

 


 

                          پیش بینی بارش در۴۸ساعت آینده


  


  پیش بینی بارش در۷۲ساعت آینده


  پیش بینی بارش در۹۶ساعت آینده

 پیش بینی بارش در۱۲۰ساعت آینده


    پیش بینی بارش در۱۴۴ساعت آینده
 پیش بینی بارش در۱۶۸ساعت آینده

پیش بینی بارش ۷ روز آینده نمای اروپا


   پیش بینی بارش در۲۴ساعت آینده  پیش بینی بارش در۴۸ساعت آینده

  پیش بینی بارش در۷۲ساعت آینده

   پیش بینی بارش در۹۶ساعت آینده

    پیش بینی بارش در۱۲۰ساعت آینده   پیش بینی بارش در۱۴۴ساعت آینده
                         پیش بینی بارش در۱۶۸ساعت آینده

+ نوشته شده در  ساعت 10:11  توسط علی   |